CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING

Chăn trâu – Herding

Hãy giúp chú trâu ăn cỏ bằng cách cho chú ăn từ bị thừa trong câu.

Sử dụng chuột để kéo thả cỏ vào miệng chú trâu.