TÀI LIỆU

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PT CHẤT LƯỢNG CAO PHƯỢNG HOÀNG

            Kính gửiHội đồng tuyển sinh vào lớp 10 Trường PT CLC Phượng Hoàng

Tên em là: …………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………… ……..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên bố : …………………………..……… Nghề nghiệp : …….………………………

Họ và tên mẹ: ……………………Nghề nghiệp : ……………….………

Số điện thoại của bố : ……. Số điện thoại của mẹ : …………..……

Địa chỉ email liên lạc : …………………………………………………………………………

Là học sinh lớp 9 trường THCS: ………………………………………………………………………………… ……..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả học tập lớp 9: Xếp loại Học lực : ………… Hạnh kiểm : …….………

Thành tích khác (nếu có) : …………………………………………………………………….

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức :

Trường đăng ký NV1 : …………………………………………………………………………

Số báo danh dự thi : ……Điểm môn 1: ….… Môn 2: ……… Môn 3: ………

Theo quy định của Trường PT chất lượng cao Phượng Hoàng, em thuộc đối tượng đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 của Nhà trường.

Vậy em viết đơn này kính mong Hội đồng tuyển sinh cho em được đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Ý kiến của phụ huynh Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)